Bordeaux Magazine BE NL
december 6, 2018

Regels “Grote Kerstwedstrijd” Bordeauxwijnen

Wedstrijdreglement

 

 1. Organisatie

Deze wedstrijd (hierna “de Wedstrijd”) wordt georganiseerd door de CIVB:  Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux Etablissement Privé d’Intérêt Public, (hierna “de CIVB” of “de Organisator”) waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1 cours du XXX Juillet te Bordeaux Cedex (33075), Frankrijk.

Deze wedstrijd vindt plaats van 01/12/2019 tot 24/12/2019.

Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter of andere sociale netwerken zijn niet verantwoordelijk voor het beheer en de promotie van deze actie noch zijn ze ermee verbonden. De Wedstrijd wordt via het platform van de sociaal netwerken Facebook en Instagram, georganiseerd.  De uitbaters van deze sociale netwerken worden echter niet geassocieerd met de Wedstrijd en zullen deze dus niet sponsoren, goedkeuren, beheren of uitvoeren. De uitbater van het sociaal netwerk zal dus niet aansprakelijk kunnen worden gesteld bij eventuele problemen of klachten. Deelnemers aan de Wedstrijd verschaffen hun persoonsgegevens en eventuele andere informatie steeds aan de Organisator en niet aan de uitbater van het sociaal netwerk.  Deelnemers aan de Wedstrijd verbinden zich er toe om steeds alle toepasselijke regels van het sociale netwerk (en alle toepasselijke wetten) na te leven.

 

 1. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 De Wedstrijd loopt van 1 december 2019 tot 24 december 2019 om middernacht.

2.2 De Wedstrijd is enkel toegankelijk voor fysieke personen van 18 jaar of ouder wonend in België.

2.3 De deelname aan de Wedstrijd is verboden voor (i) de werknemers van CIVB, voor (ii) de personen die een directe of indirecte juridische band hebben met de Organisator of met een van de ondernemingen of personen die bij de organisatie of de verspreiding van de Wedstrijd betrokken zijn, alsook voor (iii) de personen die een directe band hebben met de hiervoor genoemde personen (familieleden in de eerste en de tweede graad, echtgenoten, samenwonende partners, broers en zusters, of personen die op het zelfde adres gedomicilieerd zijn als bovenvermelde personen).

2.4 Per huishouden zijn twee deelnames toegestaan.

2.5 Inzendingen in de Wedstrijd zijn van rechtswege nietig indien ze onvolledig, onjuist, vervalst of niet in overeenstemming zijn met dit reglement, in het bijzonder met de bovenstaande deelnamevoorwaarden.

2.6 De deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem of haar verstrekte informatie. Bijgevolg is de deelnemer zelf verantwoordelijk voor het wijzigen van zijn of haar adres en moet de deelnemer, in geval van een verhuizing, zijn of haar nieuwe contactgegevens zelf tijdig doorgeven aan de Organisator om eventueel de prijs te ontvangen.

2.7 Het is verboden, op straffe van diskwalificatie en, in voorkomend geval, vervolging, de deelnemingsvoorwaarden op welke wijze dan ook te overtreden of gegevens te vervalsen, met inbegrip van automatische registratie of validatie of het gebruik van meerdere IP-adressen.

2.8 Deelname aan deze Wedstrijd impliceert volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit reglement. Niet-naleving van de deelnemingsvoorwaarden leidt tot diskwalificatie en annulering van de deelname. Bij de toewijzing van de prijzen zal dan geen rekening worden gehouden met uw deelname. Bovendien behoudt de Organisator zich in dat geval het recht voor om de betrokken deelnemers op elk moment uit te sluiten van alle andere spelen of wedstrijden die hij op dat ogenblik of in de toekomst zal organiseren.

2.5 Om deel te nemen:

Volg de Instagram- of Facebook account voor Bordeaux-wijnen.

Like de post die de wedstrijd aankondigt.

 1. Toegankelijkheid en duur

De wedstrijd is toegankelijk op Instagram, de officiële fan page van @bordeauxwijnen voor de Vlaamse markt. www.facebook.com/bordeauxwijnen / www.instagram.com/bordeauxwijnen  van 1 december tot 24 december 2019.

 1. Communicatie over de Wedstrijd

De promotie van de Wedstrijd wordt verzekerd door de posts op de pagina’s van de sociale netwerken van de Bordeauxwijnen (Instagram & Facebook).

 1. Deelname modaliteiten

4.1. Om deel te nemen moet de deelnemer:

 • zich inschrijven op de facebookpagina door het deelnameformulier in te vullen en daarbij een geldig e-mail-adres te vermelden. De deelname is slechts geldig als alle gevraagde gegevens correct zijn ingevuld.
 • de wedstrijdvraag beantwoorden
 • onze privacy policy op de gegevensbescherming onderschrijven
 • bereid zijn zich in te schrijven op de nieuwsbrieven van Bordeauxwijnen (CIVB).

De winnaars zullen de personen zijn die goed beantwoord hebben en die dus een prijs verdienen. Er wordt tussen de personen die correct hebben geantwoord één iemand gekozen op basis van de juistheid en originaliteit van het antwoord.

4.2. De aanduiding van de winnaars zal plaatsvinden telkens 3 dagen nadat de wedstrijd is begonnen. De winnaars zullen worden geïnformeerd via de comment sectie van Instagram die wordt verzonden door CIVB (Bordeauxwijnen), uitsluitend aan de winnaars zelf, binnen de 3 dagen volgend op de sluiting van de wedstrijd.

De winnaars die hun prijs niet opeisen binnen de 3 dagen volgend op de versturing van deze e-mail zullen na het verstrijken van deze termijn geen aanspraak meer kunnen maken op deze prijs. De Organisator behoudt zich het recht voor om niet-afgehaalde prijzen in te houden of toe te kennen aan andere deelnemers (volgens de criteria vermeld in artikel 4.1 van dit reglement).

4.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de namen en voornamen van de winnaars en de lijst van de gewonnen prijzen te publiceren op de instagram pagina via comment, zonder dat hieruit enig ander recht voor de winnaars voortvloeit dan de ontvangst van hun prijs.

 1. Prijzen

5.1. De Organisator kent deze prijzen toe voor de Belgische markt.

 • Een 21 cm Tojiro dp koksmessen serie ter waarde van 117,24€ (fdp inbegrepen 6,99€).
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • Een servicedoos om 2 stuks DEGRENNE, de enige Sabatier, te snijden, collectie IDEAL FORGE OLIVIER ter waarde van 120€.
 • Een “Le nez du vin”-box set, Éditions Jean Lenoir met een waarde van 75€ + 9€ van de levering, voor een totaal van 84€.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • Een Caudalie intense gloed essentiële set ter waarde van € 32,50.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • Een kurkentrekker ter waarde van 45,95€ + levering 6,95€, voor een totaal van 52,90€.
 • Oesterbox: natuurlijke lederen handbescherming en professioneel oestermes gemaakt in Thiers € 55
 • Een kersttrui ter waarde van ongeveer 30€.
 • 6 Openen van 20 cl glazen Chef-kok en sommelier met een waarde van 40,60€.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • Een doos met La Toque Copper Canelés van La Toque “Grote banketbakker van 50 Lunch” €75
 • Een karaf Osno-wijn ter waarde van € 69,90 + levering € 4,90, voor een totaal van € 74,80.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles
 • Een chocolade experience box twv € 48,85
 • Een cadeaubon van 50 minuten voor lichaamsverzorging ter waarde van 89 euro, naar keuze van de instellingen in Parijs, Nantes, Lyon en Bordeaux.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.
 • 1 doos met twee Bordeauxwijnen tussen € 8 en € 25 per fles.

5.2 De winnaars ontvangen hun prijs per post op hun huisadres.

5.3. Er wordt  één prijs per winnaar en per gezin toegekend.

5.4. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs van de Wedstrijd naar eigen goeddunken te wijzigen, voor een vergelijkbare waarde. De Organisator geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de aard, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel. Indien op het ogenblik van de bestelling de geschenken niet beschikbaar zijn, zullen de deelnemers een ander geschenk voor een gelijkwaardige waarde ontvangen zonder dat de winnaar hieromtrent een claim kan indienen of een vergoeding kan vragen van de Organisator. De gewonnen prijzen worden niet teruggenomen noch omgeruild.

5.5 Alle andere diensten die hierboven niet zijn genoemd, in het bijzonder vervoer en transfers naar het restaurant, persoonlijke uitgaven en verzekeringen, vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers.

5.6 De waarde van de prijzen is de waarde die op de datum van publicatie van dit wedstrijdreglement is bepaald. Deelnemers en winnaars zien af van elk geschil over de keuze van de prijzen, hun samenstelling of waarde. In geen geval kunnen de toewijzingen aanleiding geven tot geschillen of vorderingen, noch mogen zij worden ingeruild of gegeven in ruil voor de betaling van een gelijkwaardige waarde.

5.7 De winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van een prijs.

5.8 De aan de Organisator geretourneerde donaties, om welke reden dan ook, worden niet opnieuw toegewezen of geretourneerd en blijven eigendom van de Organisator. De winnaar verliest dan het voordeel van zijn prijs zonder dat de Organisator aansprakelijk wordt gesteld.

5.9 De beschrijvingen en foto’s met betrekking tot de prijzen zijn niet bindend, aangezien de Organisator te allen tijde prijzen van gelijke waarde of vergelijkbare kenmerken kan aanbieden i.p.v. de aangekondigde prijzen, of een aankoopbon met dezelfde commerciële waarde kan vervangen.

 1. Aansprakelijkheid van de Organisator

6.1. De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht dit wedstrijdreglement te wijzigen en de Wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, met name in geval van een storing van het internet of om het even welk ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, computers, menselijke of elektrische fouten, Incidenten en/of ongevallen die zich kunnen voordoen als gevolg van het gebruik en/of genot van de toegewezen toewijzing,

6.2 De Organisator zal niet aansprakelijk zijn voor elk ongemak of elke verslechtering in verband met de levering van de goederen (vertraging of verlies tijdens het transport, gehele of gedeeltelijke vernietiging in een toevallig geval), eventuele storingen bij internetleveranciers of servers, en dergelijke, en dit zonder dat de deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten. De Organisator zal niet aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zich voordoet in het kader van de deelname aan de Wedstrijd, van gelijk welke aard en met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt als gevolg van een onderbreking of slechte werking van het Internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken bij de organisatie van de Wedstrijd of enig ander probleem in verband met de telecommunicatienetwerken, de computers of servers, Internet providers, informaticasystemen of computerprogramma’s; het gebruik van de wedstrijdpagina’s, inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van de Deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.

6.3. Met uitzondering in geval van een zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch de Organisator, noch zijn werknemers, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun aansprakelijkheid komt evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, opschortingen en annulaties.

6.4. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een foutief of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.

6.5 Elke deelnemer aanvaardt de kenmerken en beperkingen van het internet met betrekking tot de technische prestaties, de responstijden voor het raadplegen, opvragen of overdragen van informatie, het eventuele gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en het risico van besmetting door mogelijke virussen die op het netwerk circuleren, en aanvaardt dat de Organisator hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk voor de werking van de door de deelnemers gebruikte browser, noch voor eventuele problemen met de overdracht van gegevens via het netwerk, of het nu gaat om een gebrekkige overdracht van data of geen overdracht van data.

6.6 De Facebook-pagina van Bordeaux-wijnen is 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht en buiten de onderhoudsinterventies die nodig zijn voor de goede werking ervan. Eventuele onderbrekingen geven geen recht op schadevergoeding.

6.7 De Organisator behoudt zich het recht voor om, met uitzondering van reeds toegewezen toewijzingen, die niet kunnen worden aangevochten, deze Wedstrijd om welke reden dan ook in te korten, te verlengen, te wijzigen (met inbegrip van het uitstellen van een aangekondigde datum) of te annuleren, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt en zonder dat de deelnemer recht heeft op enige schadevergoeding in welke hoedanigheid of om welke reden dan ook.

6.8 In het bijzonder behoudt de Organisator zich het recht voor om de deelname aan de Wedstrijd tijdelijk op te schorten als hij, of zijn dienstverlener, niet langer de continuïteit van de voor het verloop van de Wedstrijd noodzakelijke dienstverlening kan waarborgen.

6.9 Daarnaast behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van fraude of in ieder geval wanneer het computersysteem, om welke reden dan ook, prijzen toekent die niet in dit reglement zijn voorzien. In dit geval zouden berichten die de deelnemers op de hoogte hebben gebracht van een overwinning als ongeldig worden beschouwd.

6.10 Het aantal toewijzingen mag in geen geval groter zijn dan in deze verordening is bepaald.

6.11 De Organisator behoudt zich het recht voor, tegen elke persoon die de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het goede verloop van de Wedstrijd beïnvloedt of waarvan de Organisatie reden heeft om te twijfelen aan de eerlijkheid van diens deelname aan de Wedstrijd of vermoedens heeft van inbreuk op dit Wedstrijdreglement:

 • om tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid die hem wordt geboden om deel te nemen aan de Wedstrijd te blokkeren,
 • om hem/haar uit te sluiten van de Wedstrijd en hem/haar geen prijs toe te kennen.
 • en, indien nodig, een juridische procedure tegen hem te starten.

6.12 De Organisator behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en voorafgaand aan de verzending van de prijzen, alle noodzakelijke controles uit te voeren met betrekking tot de identiteit en woonplaats van de deelnemers en met betrekking tot de naleving van dit Wedstrijdreglement. Elke valse verklaring leidt automatisch tot de diskwalificatie van de deelnemer zoals hierboven aangegeven. Indien de registratiegegevens niet overeenstemmen met de identiteitskaart, wordt de prijs niet overhandigd en kan deze aan een andere persoon worden toegekend.

 1. Vragen om inlichtingen

7.1. Elke betwisting of klacht betreffende de Wedstrijd kan verstuurd worden naar de mail van Bordeauxwijnen= meredith@favoreatdesign.com.  De deelnemer aanvaardt dat de Organisator eventueel niet meteen zal antwoorden op deze klachten of opmerkingen. Een gebrek aan antwoord kan in geen geval worden beschouwd als een aanvaarding door de Organisator van hetgeen geschreven is.

7.2. Er wordt niet geantwoord op telefonische vragen over de Wedstrijd.

 1. Intellectueel eigendom

8.1 In overeenstemming met de wetten op de intellectuele eigendomsrechten, is de reproductie, weergave, gebruik, of exploitatie van alle of een deel van de visuele of audio-elementen van de Wedstrijd of van de site www.bordeaux.com, met name de onderscheidende tekens (met name van de Organisator), strikt verboden en strafbaar, en verleent de deelname aan de Wedstrijd geen enkel recht aan de deelnemers in dit opzicht.

 1. Beheer van de persoonsgegevens

9.1. De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan de Wedstrijd gebeurt door de CIVB (“de Organisator”), in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij.

9.2. De Organisator informeert de deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard in de gegevensbank van de CIVB gedurende de wedstrijd en worden daarna verwijderd. De verzameling en verwerking van de gegevens heeft tot doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen verzekeren, meer bepaald in contact te kunnen treden met de deelnemers en hen de prijzen toe te kennen op een efficiënte manier binnen de tijdens de deelname overeengekomen termijnen.

9.3 Deze persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie, met uitzondering van gegevens waarvan de minimale bewaartermijn voortvloeit uit een wettelijke of reglementaire verplichting of het verstrijken van een verjaringstermijn.

9.4 Deze persoonsgegevens zijn bestemd voor de Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux :  Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux Etablissement Privé d’Intérêt Public, te 1 cours du XXX Juillet te Bordeaux Cedex (33075) en zijn dienstverlener(s) Favoreat Design Europe, Rue de Penthiève 10, 75008 Parijs.

9.5 Elke deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het volgende adres : CIVB:  Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux Etablissement Privé d’Intérêt Public, te 1 cours du XXX Juillet te Bordeaux Cedex (33075) of op het volgende e-mailadres: meredith@favoreatdesign.com Elk verzoek moet duidelijk, nauwkeurig en gerechtvaardigd zijn, vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs en in overeenstemming zijn met het toepasselijke rechtskader. Klachtenservice aan de CNIL: www.cnil.fr/fr/plaintes of www.cnil.fr

U kunt zich uitschrijven uit de Wedstrijd door contact op te nemen met: Grand jeu concours – Bordeaux-wijn – ACTIVATIE aanbod n°47315 – CS 00016 – 13102 ROUSSET CEDEX.

9.6 In geval van uitoefening van het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens of indien de meegedeelde gegevens onjuist blijken te zijn, kunnen de diensten met betrekking tot het verzamelen van gegevens niet worden geleverd (de deelnemer kan dan niet langer deelnemen aan de Wedstrijd) en kan de Organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

9.7. De deelnemer heeft echter het recht om zijn toestemming op elk ogenblik in te trekken. Hij kan hiervoor een brief sturen naar het volgende adres: CIVB:  Le Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux Etablissement Privé d’Intérêt Public, te 1 cours du XXX Juillet à Bordeaux Cedex (33075) of naar het volgende e-mailadres: meredith@favoreatdesign.com

 1. Aanvaarding van het reglement

Het feit aan de Wedstrijd deel te nemen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement.

 1. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door de Belgische wet. In geval van geschil zijn uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel bevoegd.

 1. Varia

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig.

DISCOVER MORE

De wijnoogst: een beknopte handleiding

Feestmenu en Bordeaux met Laetitia Ouspointour

Bordeauxklaar de winter in: de kunst van het (wijn)kiezen!