Voorwaarden voor de website

TERMS OF USE FOR THIS WEBSITE

De website www.bordeaux.com (deze “Site") is tot stand gebracht door de Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (“CIVB").

Voor toegang tot en gebruik van deze Site dient u deze Gebruiksvoorwaarden alsmede ons privacybeleid te aanvaarden.

Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden, uitsluitend naar ons eigen goeddunken, van tijd tot tijd met directe inwerkingtreding te wijzigen of te updaten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig op updates te controleren.

Indien u na het lezen van deze pagina om enige reden niet akkoord gaat met of u niet kunt houden aan deze gebruiksvoorwaarden of ons privacybeleid, wordt u verzocht deze site ONMIDDELLIJK te verlaten. Zo niet dan stemt u door deze site te bezoeken en te gebruiken in met deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid

Toegestane gebruikers van deze Site:

Deze Site is bestemd om te worden bezocht en gebruikt door personen die de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop en consumptie van alcohol hebben bereikt. Heeft u de wettelijke leeftijd bereikt die geldt in het land van uw woonplaats en het land van waaruit u deze Site bezoekt, dan kunt u doorgaan. Zo niet dan dient u deze Site onmiddellijk te verlaten.

Rechten op content en intellectuele eigendom

De auteursrechten op alle materiaal, content en opmaak van deze Site (met inbegrip van tekst, visuele en gebruikersinterfaces, afbeeldingen, huisstijl, ontwerp, geluid etc. alsmede alle onderliggende software en computercodes) zijn het eigendom van de CIVB, zijn houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen of derde licentiegevers. Het is niet toegestaan enig deel van deze website te kopiëren, reproduceren, op een andere website te plaatsen, opnieuw te publiceren, te uploaden, coderen, wijzigen, vertalen, in het openbaar te presenteren of te tonen, commercieel te benutten, te verspreiden of door te sturen of om op enigerlei wijze van deze Site afgeleid werk te maken, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de CIVB.
Alle op deze Site vermelde namen, logo’s, handels- of dienstmerken, octrooien, ontwerpen, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van of in licentie gegeven door de CIVB of zijn houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en mogen niet door u worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de CIVB of de betreffende eigenaar. Gebruik van deze Site geeft u geen enkel recht, aanspraak, belang of licentie op een op de Site vermeld intellectueel eigendom.
Door ongeoorloofd gebruik van de content van deze Site stelt u zich bloot aan civiele of penale straffen.

Gebruik van deze Site

De CIVB onderhoudt deze Site voor uw persoonlijke amusement, informatie en educatie. Het staat u vrij om op de Site te browsen en u mag het op de Site getoonde materiaal, uitsluitend voor niet-commercieel, wettelijk en persoonlijk gebruik, downloaden mits alle auteursrechtvermeldingen en andere eigendomsvermeldingen in het materiaal gehandhaafd blijven en op voorwaarde dat de informatie niet wordt gewijzigd, gekopieerd, op een netwerkcomputer wordt geplaatst of in de media wordt uitgezonden. Alle andere wijzen van kopiëren (elektronisch, door afdrukken of in enig ander formaat) zijn verboden en kunnen inbreuk maken op intellectuele eigendomswetten en andere wetten wereldwijd. Commercieel gebruik van deze hele Site of gedeelten daarvan is verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de CIVB. Alle hier niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan de CIVB.
Het is niet toegestaan computerprogramma tools te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot web-spiders, bots, indexers, robots, crawlers, harvesters of enig ander automatisch systeem, programma, algoritme of methodologie of enig gelijksoortig of equivalent handmatig proces (“Tools") om toegang te krijgen tot enig deel of content van de Site of om deze te verkrijgen, kopiëren, monitoren of op enigerlei wijze te reproduceren, of om de navigatiestructuur of presentatie van de Site of van enige content te omzeilen, om materiaal, documenten of informatie te bemachtigen of proberen te bemachtigen door enig middel dat niet doelbewust door de Site beschikbaar is gemaakt. Tools die de Site gebruiken zullen worden beschouwd als agents van de persoon of personen die deze besturen of maken.

Disclaimer

De CIVB geeft geen garantie dat deze Site of enige content, dienst of functie van de Site foutloos of ononderbroken zal functioneren, of dat eventuele defecten gecorrigeerd zullen worden, of dat uw gebruik van deze Site SPECIFIEKE resultaten zal geven. De Site en de content ervan worden geleverd op een “as is" en “as available" basis zonder enigerlei uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie of verklaring, met inbegrip van maar niet beperkt tot de stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet-inbreukmakend zijn of juistheid.
De CIVB is evenmin verantwoordelijk voor en sluit eveneens alle aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt door virussen of andere vormen van besmetting of schadelijke functies die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten, ten gevolge van uw bezoek aan, gebruik van of browsen op de Site of het downloaden door u van materiaal, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Site of van gekoppelde sites.

Beperking van aansprakelijkheid

De CIVB, zijn houdstermaatschappijen, gelieerde ondernemingen,dochterondernemingen en dienstverleners, of de administrateurs, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van ieder van hen zijn in geen geval aansprakelijk voor enigerlei schade, daaronder inbegrepen zonder enige beperking directe, indirecte, bijzondere, bijkomende of gevolgschade, of schade met een punitief of boetekarakter, met inbegrip van verlies van winst, ongeacht of de CIVB wel of niet van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte was gesteld en op basis van welke aansprakelijkheidstheorie dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of de werking van, of het browsen op of uw koppelingen naar andere sites vanuit deze Site. Door het gebruik van deze Site erkent u dat u deze op eigen risico gebruikt. In sommige wetten is beperking van stilzwijgende garanties of de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet toegestaan; indien deze wetten voor u gelden zullen sommige of alle van bovenstaande vrijwaringsclausules niet op u van toepassing zijn en heeft u misschien bijkomende rechten.  

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord de CIVB te behoeden voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen, schade, kosten en uitgaven, daaronder inbegrepen redelijke advocatenkosten voortvloeiend uit of verbonden aan uw gebruik van de Site.  

Webwinkels; Promoties

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op de aankoop van goederen of diensten en op specifieke delen of functies van de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsvragen, wedstrijden, uitnodigingen of andere gelijksoortige functies (die elk een “Applicatie" vormen), waarbij al deze aanvullende voorwaarden door deze verwijzing onderdeel worden van deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in zulke Applicatievoorwaarden in acht te zullen nemen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden in strijd komen met de voorwaarden van een Applicatie, zullen de Applicatievoorwaarden doorslaggevend zijn voor wat de Applicatie betreft.  

Communicatie met deze Site

Het is verboden materiaal te plaatsen of door te sturen dat onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadend, obsceen, aanstootgevend, opruiend, pornografisch of schennend is, dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat beschouwd zou kunnen worden als een misdrijf, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of dat anderszins de wet zou schenden. De CIVB zal volledig meewerken met de toepasselijke wet- of regelgeving, rechtshandhavingsinstanties, rechterlijke beslissingen of overheidsinstanties, daaronder inbegrepen maar niet beperkt tot het bewaren en bekendmaken van verzendingen of communicaties die u met de Site heeft gehad, het bekendmaken van uw identiteit of het helpen u te identificeren.
Alle berichten of materiaal die u per e-mail of anderszins naar de Site verzendt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden als niet vertrouwelijk en niet-exclusief behandeld. De CIVB kan het “harvesten" van informatie van deze Site niet voorkomen en u kunt per e-mail of anderszins binnen of buiten deze Site worden gecontacteerd door de CIVB of niet gelieerde derden. Alles wat u doorgeeft kan worden bewerkt door of namens de CIVB, kan uitsluitend naar goeddunken van de CIVB wel of niet op deze Site worden geplaatst en kan door de CIVB of zijn leden worden gebruikt voor alle doeleinden, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, bekendmaking, transmissie, publicatie, uitzending en plaatsing. Verder is de CIVB vrij om ideeën, concepten, knowhow of technieken, vervat in door u aan de Site gestuurde berichten, te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van producten met gebruikmaking van dergelijke informatie. Als u ideeën, concepten, materiaal of andere mededelingen doorstuurt naar deze Site, aanvaardt u dat deze als niet vertrouwelijk zullen worden behandeld en door de CIVB kunnen worden gebruikt zonder enigerlei vergoeding, daaronder begrepen zonder beperking reproductie, transmissie, publicatie, marketing, productontwikkeling etc.
Hoewel de CIVB van tijd tot tijd discussies, chats, postings, transmissies, prikborden en dergelijke op de Site kan controleren of bekijken, is de CIVB niet verplicht om dit te doen en aanvaardt de CIVB geen aansprakelijkheid ten gevolge van de content op dergelijke locaties, noch voor fouten, smaad, laster, kwaadsprekerij, nalatigheden, onwaarheden, onzedelijkheid, pornografie, godslaster, gevaar of onjuistheden in informatie op dergelijke locaties op de Site. De CIVB is niet aansprakelijk voor door u of niet gelieerde derden binnen of buiten deze Site gedane daden of mededelingen.  

Beschrijvingen

De CIVB kan de Site naar eigen goeddunken wijzigen of beëindigen, of kan om welke reden dan ook uw account of toegang tot deze Site wijzigen of beëindigen met of zonder kennisgeving aan u en zonder aansprakelijkheid tegenover u of derden.  

Ongelieerde producten en sites

Beschrijvingen van of verwijzingen naar producten, publicaties of sites die geen eigendom zijn van de CIVB of zijn leden impliceren geen goedkeuring van deze producten, publicaties of sites. De CIVB heeft niet al het aan de Site gekoppelde materiaal bekeken en is niet verantwoordelijk voor de content van dergelijk materiaal. Uw gebruik van koppelingen naar andere sites is voor uw eigen risico.  

Koppelingsbeleid

Voor uw gemak kan deze Site koppelingen bieden naar sites die eigendom zijn of worden beheerd door anderen dan de CIVB. Iedere gekoppelde website heeft zijn eigen gebruiksvoorwaarden, die worden beschreven in de wettelijke vermeldingen/ gebruiksvoorwaarden van die site. Die voorwaarden kunnen verschillen van de onderhavige Gebruiksvoorwaarden en wij raden u ten stelligste aan om die wettelijke vermeldingen/ gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u de betreffende site gaat gebruiken. De CIVB heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, content of veiligheid van deze externe sites, noch voor uw ervaring tijdens uw interactie met of gebruik van deze externe sites. De content van of de producten of diensten die op dergelijke sites beschikbaar zijn, worden niet door de CIVB onderschreven. Als u gebruik maakt van de koppelingen naar dergelijke sites, doet u dat op eigen risico.  

Toepasselijk recht; nietig indien verboden

Deze Site valt onder Frans recht en uw browsen op en gebruik van de Site zal worden beschouwd als uw aanvaarding van en instemming met de Franse wetgeving, ongeacht de beginselen inzake strijdige wetten. Niettegenstaande het voorafgaande kan deze Site internationaal bekeken worden en kan deze verwijzingen bevatten naar producten of diensten die niet in alle landen beschikbaar zijn. Verwijzingen naar bepaalde producten of diensten betekenen niet dat deze geschikt of beschikbaar zijn voor alle personen met de wettelijke leeftijd voor het kopen hiervan op alle locaties, of dat de CIVB van plan is om dergelijke producten of diensten in die landen beschikbaar te maken. Ieder op deze Site gedaan aanbod van een product, functie, dienst of Applicatie is nietig op plaatsen waar deze verboden zijn. Uw gegevens worden doorgegeven aan de CIVB, die buiten uw eigen land gelokaliseerd kan zijn, en door ons uw gegevens te verstrekken gaat u met de overdracht ervan akkoord. Hoewel wij redelijkerwijs alles in het werk zullen stellen om de vertrouwelijkheid van verzamelde persoonlijke gegevens te verzekeren, zijn wij niet aansprakelijk voor onthulling van verkregen persoonlijke gegevens ten gevolge van fouten in de transmissie of ongeoorloofde daden van derden.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf [1 november 2011]

VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING

De Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB) gaat prat op verantwoordelijke marketing en corporate citizenship. Wij houden ons aan de strikte beleidslijnen, die we wereldwijd hebben ingevoerd, en nemen deze serieus. Als u een reclame met een van onze merken ziet, die in strijd is met de geest van onze Marketing Gedragscode, en u daar aanmerkingen op heeft, horen wij dat graag van u.

MARKETING GEDRAGSCODE:
VERANTWOORDELIJKE PLAATSING
VOLWASSEN PUBLIEK/ MINDERJARIGEN

Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken is bestemd voor volwassenen met de wettelijke leeftijd voor het kopen hiervan, die bewust drinken.
Reclame voor en marketing van alcoholische dranken mogen op generlei wijze gericht zijn tot of voornamelijk aantrekkelijk zijn voor personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. (De definitie van “voornamelijk aantrekkelijk" wordt uiteengezet in de bepalingen betreffende Verantwoordelijke content.)
Reclame voor en marketing van alcoholische dranken in boodschappen uitgezonden via radio, televisie en kabel mogen alleen daar worden geplaatst waar verwacht mag worden dat minstens 70 procent van het publiek de wettelijke leeftijd voor het kopen van alcohol heeft (bepaald met behulp van betrouwbare, up-to-date gegevens over de samenstelling van het publiek).
Om naleving van deze verplichtingen inzake plaatsing te vergemakkelijken, moeten erkende elektronische en gedrukte gegevens over de samenstelling van het publiek regelmatig (en minstens jaarlijks) opnieuw worden bekeken om zeker te maken dat de gegevens over de samenstelling van het publiek actueel en toepasselijk zijn.
Periodieke interne controles achteraf van eerdere plaatsingen dienen te worden uitgevoerd om te controleren of eerdere plaatsingen van reclame in overeenstemming waren met deze Gedragscode en om geschikte corrigerende actie te ondernemen voor toekomstige plaatsingen.
Er moeten geschikte maatregelen worden genomen en alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen dat reclame voor en marketing van alcoholische dranken niet specifiek zijn gericht op evenementen, tenzij redelijkerwijs verwacht mag worden dat minstens 70 procent van het publiek de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol heeft bereikt.
Vaste reclame voor en marketing van alcoholische dranken mag worden geplaatst op plaatsen van samenkomst die voornamelijk worden gebruikt voor op volwassenen gerichte evenementen, omschreven als evenementen waar redelijkerwijs verwacht mag worden dat minstens 70 procent van het publiek dat deze evenementen bijwoont de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol heeft bereikt.
Reclame voor of marketing van alcoholische dranken mag niet plaatsvinden in nieuwsbladen van hogere beroepsscholen of universiteiten of op campussen van hogere beroepsscholen of universiteiten, met uitzondering van drankgelegenheden voor detailverkoop die zich op dergelijke campussen bevinden.
Reclame voor alcoholische dranken mag niet worden geplaatst op een vaste locatie buiten binnen een afstand van honderd twee en vijftig (152) meter van een gevestigde plaats voor godsdienstbeoefening of een lagere of middelbare school, met uitzondering van een drankgelegenheid.

VERANTWOORDELIJKE CONTENT
VOLWASSEN PUBLIEK/ MINDERJARIGEN

Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken is bestemd voor volwassenen met de wettelijke leeftijd voor het kopen hiervan, die bewust drinken.
De content van reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag niet hoofdzakelijk aantrekkelijk zijn voor personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen kinderen afbeelden of voorwerpen, beelden of tekenfilmfiguren voorstellen die hoofdzakelijk aantrekkelijk zijn voor personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. Reclame- of marketingmateriaal wordt geacht “hoofdzakelijk aantrekkelijk" te zijn voor personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol als dit een speciale aantrekkelijkheid heeft voor deze personen afgezien van de algemene aantrekkelijkheid voor personen boven de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag niet de naam of afbeelding bevatten van Sinterklaas of de Kerstman.
Er mag geen reclame gemaakt worden voor alcoholische dranken op de cartoonpagina’s van kranten, tijdschriften of andere publicaties.
In reclame voor of marketing van alcoholische dranken mag geen verband worden gelegd met het bereiken van volwassenheid of de “overgangsrite" naar volwassenheid.
Reclame voor of promotie van alcoholische dranken mag niet worden uitgevoerd door personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol of die worden uitgebeeld als zijnde onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. Om ervoor te zorgen dat personen in reclame voor alcoholische dranken de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol hebben bereikt en er ook zo uitzien, moeten de gebruikte fotomodellen en acteurs minstens 25 jaar oud zijn, gestaafd door behoorlijke identificatie, en moeten zij er redelijkerwijze uitzien als ouder dan 21 jaar.
Merkidentificatie, inclusief logo’s, handelsmerken of namen, mag niet worden gebruikt of in licentie worden gegeven voor gebruik op kleding, speelgoed, spelletjes of spelapparatuur of andere voorwerpen bestemd om voornamelijk te worden gebruikt door personen onder de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol. 

WEBSITES

Mechanismen voor leeftijdscontrole moeten worden toegepast op websites voor reclame voor en marketing van alcoholische dranken. Deze moeten eveneens een herinnering bevatten aan de wettelijke leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol.
De CIVB erkent de essentiële rol die ouders spelen in de opvoeding van hun kinderen inzake het wettelijke en verantwoordelijke gebruik van alcoholische dranken.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken moet alcoholische dranken en drinkers op een verantwoorde wijze afbeelden. Alcoholische dranken en drinkers mogen worden voorgesteld in het kader van verantwoorde persoonlijke en sociale ervaringen en activiteiten, zoals het afschilderen van personen in een sociale of romantische omgeving, van personen die er aantrekkelijk of welvarend uitzien en personen die zich zo te zien ontspannen of zich in een aangename omgeving bevinden.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen situaties afschilderen waarin alcoholische dranken overmatig of op onverantwoorde wijze worden geconsumeerd. Dit materiaal mag geen personen in staat van dronkenschap uitbeelden of op enigerlei wijze suggereren dat dronkenschap sociaal aanvaardbaar gedrag is en het mag de bedwelmende effecten van de consumptie van alcoholische dranken niet promoten.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen claims van heilzame of geneeskrachtige eigenschappen bevatten, behalve voor zover wettelijk toegestaan.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen claims of beweringen bevatten dat personen sociaal, professioneel, educatief of sportief succes kunnen bereiken als gevolg van de consumptie van alcoholische dranken.
In reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mogen op generlei wijze associaties gewekt worden met relaties of situaties met mishandeling of geweld.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen enkele onwettige activiteit impliceren.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen voorstelling geven van consumptie van alcoholische dranken door iemand die bezig is of zich onmiddellijk bezig gaat houden met een activiteit die een hoge mate van waakzaamheid of lichamelijke coördinatie vereist.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag niet worden geassocieerd met antisociaal of gevaarlijk gedrag.
Rijden onder invloed is in strijd met de wet. Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag het onder invloed besturen van een motorvoertuig niet uitbeelden, aanmoedigen of vergoelijken.

GOEDE SMAAK

Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken moet de algemeen aanvaarde hedendaagse normen van goede smaak weergeven.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag het imago, de vorm of status van vrouwen, mannen of etnische, seksueel georiënteerde, religieuze of andere minderheidsgroepen niet degraderen.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen obscene of onfatsoenlijke beelden of taal bevatten.
Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag geen godsdienst of godsdienstige onderwerpen bezigen.  

SEKSUELE BEKWAAMHEID EN SEKSUEEL SUCCES

Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag genegenheid of andere verliefde gebaren of andere attributen geassocieerd met gezelligheid en vriendschap voorstellen. Een merkvoorkeur mag worden afgeschilderd als een teken van goede smaak en oordeelkundigheid, maar reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken mag niet steunen op seksuele potentie of seksueel succes als verkoopargument voor het merk. Dienovereenkomstig mag reclame- en marketingmateriaal geen grafische of nodeloze naaktheid; openlijke seksuele activiteit; promiscuïteit of seksueel onzedelijke of onfatsoenlijke beelden of taal bevatten of uitbeelden.

PROMOTIONELE EVENEMENTEN

Door de CIVB gesponsorde promotionele acties on-premise moedigen verantwoorde consumptie aan door volwassenen die bewust drinken en veroordelen activiteiten die overmatige/verkeerde consumptie belonen.
De CIVB staat ervoor in dat geschikte maatregelen genomen zullen worden ter bescherming tegen drinken door personen onder de wettelijke leeftijd.
De CIVB dient drinken in combinatie met roekeloos en/of onverantwoord gedrag niet te promoten of aan te moedigen bij een door de CIVB gesponsorde on-premise promotionele actie .

ALCOHOLGEHALTE

Reclame- en marketingmateriaal voor alcoholische dranken dient niet naar het alcoholgehalte van een alcoholische drank te verwijzen, tenzij op een duidelijke en feitelijke manier, of de sterkte van een alcoholische drank te promoten.  

VERKLARINGEN OVER SOCIALE VERANTWOORDELIJKHEID

In reclame- en marketingmateriaal en promotionele evenementen met betrekking tot alcoholische dranken moeten waar mogelijk verklaringen over verantwoord drinken worden opgenomen.